Regulamin przedmiotowego konkursu informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA18

Prosimy o zapoznanie się z pełnym Regulaminem Konkursu zatwierdzonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Wyjatki z regulaminu

 • etap szkolny:
  1. etap szkolny polega na samodzielnym rozwiązywaniu testu (obejmującego zagadnienia podstawy programowej przedmiotu Informatyka w gimnazjum) oraz trzech zadań konkursowych z dziedziny grafiki oraz definiowania funkcji liczbowych i trwa od 26 października (czwartek) do 16 listopada 2017 roku (czwartek) do godz. 14;
  2. uczestnicy pobierają od dnia 26 października 2017 roku ze strony internetowej Konkursu (http://logia.oeiizk.waw.pl), treści zadań konkursowych;
  3. uczestnicy na platformie http://konkursy.oeiizk.edu.pl rozwiązują test i wysyłają na nią rozwiązania zadań (w wersji elektronicznej) nie później niż 16 listopada 2017 roku do godziny 14; szczegółowe wytyczne będą dostępne na stronie Konkursu w dokumencie zatytułowanym Wytyczne do rozwiązywania testu i zadań etapu szkolnego i oddawania ich do oceny;
  4. uczestnicy mogą rozwiązywać test i zadania w wybranym przez siebie miejscu i czasie;
  5. rozwiązania zadań będą oceniane przez nauczyciela w szkole macierzystej, w terminie do 24 listopada 2017 roku; nauczyciel ocenia prace i kwalifikuje uczniów do udziału w etapie rejonowym, zgodnie z określonym wytycznymi oceniania, dostępnymi od dnia 16 listopada 2017 roku na stronie http://konkursy.oeiizk.edu.pl.
 • etap rejonowy:
  1. etap rejonowy polega na samodzielnym rozwiązywaniu (w warunkach kontrolowanej samodzielności) trzech zadań konkursowych z zakresu grafiki, definiowania funkcji, przetwarzania słów oraz przetwarzania list jednopoziomowych (bez zagnieżdżeń);
  2. na tydzień przed zawodami zostanie na stronie internetowej Konkursu opublikowany dokument Wytyczne do rozwiązywania zadań i warunki przeprowadzenia zawodów etapu rejonowego;
  3. podczas zawodów etapu rejonowego uczestnik ma do dyspozycji wersję języka użytego przez niego w I etapie, chyba, że w terminie do 2 stycznia 2018 roku zgłosił chęć zmiany na inny wymieniony w V.4 niniejszego Regulaminu i wskazał go, wysyłając list z prośbą o zmianę na adres poczty elektronicznej logia@oeiizk.waw.pl;
  4. wszystkie dane uczestników etapu rejonowego pozostają zakodowane, aż do momentu sprawdzenia i oceny prac. Wojewódzka Komisja Konkursu ocenia rozwiązania zgodnie z ustalonym modelem oceniania.
 • etap wojewódzki:
  1. etap wojewódzki polega na samodzielnym rozwiązywaniu (w warunkach kontrolowanej samodzielności) czterech zadań konkursowych z zakresu grafiki, definiowania funkcji oraz przetwarzania słów i list;
  2. na tydzień przed zawodami zostanie na stronie internetowej Konkursu opublikowany dokument Wytyczne do rozwiązywania zadań i warunki przeprowadzenia zawodów trzeciego etapu;
  3. wszystkie dane uczestników etapu wojewódzkiego pozostają zakodowane, aż do momentu sprawdzenia i oceny prac; Wojewódzka Komisja Konkursu ocenia rozwiązania zgodnie z ustalonym modelem oceniania.