Regulamin przedmiotowego konkursu informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA17

§ 1. Ustalenia podstawowe

 1. Konkurs Informatyczny dla gimnazjalistów LOGIA17 (zwany dalej Konkursem) jest konkursem przedmiotowym Mazowieckiego Kuratora Oświaty organizowanym przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie na podstawie umowy nr 5/KOG/2016 z dnia 11 lipca 2016 roku.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.
 3. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu testu dotyczącego treści zawartych w podstawie programowej przedmiotu Informatyka w gimnazjum i zadań algorytmicznych w wybranym przez uczestników języku programowania (Logo lub Python).
 4. Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy programowej przedmiotu Informatyka w gimnazjum.
 5. Rodzice (opiekunowie prawni) każdego ucznia przystępującego do Konkursu składają pisemne oświadczenie wyrażające zgodę na udział ucznia w Konkursie, zawierające informację o zaznajomieniu się i akceptacji zapisów Regulaminu Konkursu oraz wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji Konkursu.

§ 2. Cele Konkursu

 1. Celem Konkursu jest:
  1. ujawnianie i rozwijanie talentów informatycznych,
  2. doskonalenie pracy szkół w zakresie wspierania rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych,
  3. wyzwalanie twórczej postawy nauczycieli w poszukiwaniu odpowiednich metod i form pracy z uczniem zdolnym,
  4. promowanie szkół, nauczycieli oraz uczniów szczególnie uzdolnionych,
  5. wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższego szczebla,
  6. podniesienie poziomu kształcenia informatycznego w gimnazjach.

§ 3. Organizacja Konkursu

 1. Konkurs przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursu powołana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
 2. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w poszczególnych etapach Konkursu obejmuje podstawę programową przedmiotu Informatyka w gimnazjum i rozwiązywanie algorytmicznych zadań konkursowych z zakresu grafiki, definiowania funkcji oraz przetwarzania słów i list, określony w §4 ust. 4-6.

§ 4. Przebieg Konkursu

 1. Konkurs jest trzyetapowy: I etap - szkolny, II etap - rejonowy, III etap – wojewódzki (finał).
 2. Harmonogram Konkursu zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Dopuszcza się następujące wersje języka Logo: Logomocja – polska edycja Imagine, MSW Logo, Berkeley Logo (UCB Logo) oraz wersje 3.5.* języka Python (można korzystać z bibliotek turtle, math i random).
 4. I etap - szkolny polega na samodzielnym rozwiązywaniu testu (obejmującego zagadnienia podstawy programowej przedmiotu Informatyka w gimnazjum) oraz trzech zadań konkursowych z dziedziny grafiki oraz definiowania funkcji liczbowych i trwa od 26 października (środa) do 16 listopada 2016 roku (środa).
  • Szkoły zapoznają wszystkich uczniów klas gimnazjalnych z informacją, że uczestnicy Konkursu mogą od dnia 26 października 2016 roku pobrać ze strony internetowej Konkursu, tj. http://logia.oeiizk.waw.pl, treści zadań konkursowych.
  • Nauczyciel zakłada konto na platformie http://konkursy.oeiizk.edu.pl i zgłasza szkołę do udziału w Konkursie drukując formularz przygotowany na ww. stronie, opatruje niezbędnymi podpisami oraz pieczęciami i wysyła pocztą na adres: OEIiZK, Konkurs Logia, ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa, w terminie do 16 listopada 2016 roku.
  • Uczestnicy I etapu Konkursu zakładają konto na platformie http://konkursy.oeiizk.edu.pl, gdzie rozwiązują test i wysyłają rozwiązania zadań, w wersji elektronicznej nie później niż 16 listopada 2016 roku do godziny 1400 oraz informują o tym fakcie nauczyciela w szkole. Szczegółowe wytyczne będą dostępne na stronie Konkursu w dokumencie zatytułowanym Wytyczne do rozwiązywania testu i zadań pierwszego etapu i oddawania ich do oceny.
  • Każdy uczeń może założyć tylko jedno konto.
  • Uczestnicy I etapu Konkursu mogą rozwiązywać test i zadania w wybranym przez siebie miejscu i czasie.
  • Rozwiązania zadań będą oceniane przez nauczyciela w szkole macierzystej, w terminie do 28 listopada 2016 roku. Nauczyciel kwalifikuje uczniów do drugiego etapu zgodnie z określonym wytycznymi oceniania, dostępnymi od dnia 16 listopada 2016 roku.
  • Jeśli w szkole nie ma nauczyciela informatyki, który mógłby podjąć się sprawdzenia prac, to uczniowie informują Dyrektora Szkoły o przesłaniu rozwiązań na platformę. Dyrektor Szkoły przekazuje Wojewódzkiej Komisji Konkursu pismo zawierające listę uczniów i informację, że prace nie zostały ocenione, w terminie do poniedziałku, 21 listopada 2016 roku, na adres Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, Konkurs Logia, ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa.
  • Warunkiem zakwalifikowania do II etapu Konkursu jest uzyskanie przez uczestnika co najmniej 75% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania.
 5. II etap - polega na samodzielnym rozwiązywaniu trzech zadań konkursowych z zakresu grafiki, definiowania funkcji, przetwarzania słów oraz przetwarzania list jednopoziomowych (bez zagnieżdżeń). Zawody odbywają się w dniu 11 stycznia 2017 roku (środa) w pracowni komputerowej wskazanej przez Wojewódzką Komisję Konkursu i trwają 120 minut.
  • Na tydzień przed zawodami zostanie na stronie internetowej Konkursu opublikowany dokument Wytyczne do rozwiązywania zadań i warunki przeprowadzenia zawodów drugiego etapu.
  • Podczas zawodów II etapu uczestnik ma do dyspozycji wersję języka użytego przez niego w I etapie, chyba, że w terminie do 2 stycznia 2017 roku zgłosił chęć zmiany na inny dopuszczony §4 ust.3 niniejszego Regulaminu i wskazał go, wysyłając list z prośbą o zmianę na adres poczty elektronicznej logia@oeiizk.waw.pl.
  • Za sprawny przebieg II etapu Konkursu odpowiadają Komisje Rejonowe. Przewodniczących i Członków Komisji Rejonowych powołuje Dyrektor Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Wszystkie rozwiązania uczestników II etapu, wraz z zakodowanymi danymi uczestników, Komisje Rejonowe przekazują Wojewódzkiej Komisji Konkursu.
  • Wszystkie dane uczestników II etapu pozostają zakodowane, aż do momentu sprawdzenia i oceny prac. Wojewódzka Komisja Konkursu ocenia rozwiązania zgodnie z ustalonym modelem oceniania.
  • Każdy uczestnik może, na platformie http://konkursy.oeiizk.edu.pl, od dnia 26 stycznia 2017 roku, zapoznać się z liczbą punktów, które otrzymał za rozwiązania poszczególnych zadań. Do dnia 31 stycznia 2017 roku uczestnik lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić uwagi, co do liczby otrzymanych punktów.
  • Wojewódzka Komisja Konkursu sporządza listę uczestników zakwalifikowanych do zawodów III etapu (finału). Warunkiem zakwalifikowania do III etapu Konkursu jest otrzymanie przez uczestnika co najmniej 66% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania.
 6. III etap - wojewódzki (finał) polega na samodzielnym rozwiązywaniu czterech zadań konkursowych z zakresu grafiki, definiowania funkcji oraz przetwarzania słów i list. Zawody odbywają się w dniu 9 marca 2017 roku (czwartek) w pracowniach komputerowych Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie i trwają 180 minut.
  • Na tydzień przed zawodami zostanie na stronie internetowej Konkursu opublikowany dokument Wytyczne do rozwiązywania zadań i warunki przeprowadzenia zawodów trzeciego etapu.
  • Wszystkie dane uczestników III etapu pozostają zakodowane, aż do momentu sprawdzenia i oceny prac. Wojewódzka Komisja Konkursu ocenia rozwiązania zgodnie z ustalonym modelem oceniania.
  • Każdy uczestnik może, na platformie http://konkursy.oeiizk.edu.pl, od dnia 17 marca 2017 roku, zapoznać się z liczbą punktów, które otrzymał za rozwiązania poszczególnych zadań. Do dnia 21 marca 2017 roku uczestnik lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić uwagi, co do liczby otrzymanych punktów.
  • Tytuł laureata uzyskuje uczestnik III etapu Konkursu, który otrzymał co najmniej 75% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania.
  • Tytuł finalisty uzyskuje uczestnik III etapu Konkursu, który otrzymał co najmniej 25% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania.
 7. Od wyników każdego etapu Konkursu uczestnikom przysługuje prawo odwołania się, za pośrednictwem ich rodziców (opiekunów prawnych), w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem osoby składającej odwołanie, do przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursu, w terminie 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników danego etapu. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursu rozpatruje odwołania w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty ich wpływu, a jego decyzje są ostateczne.
  • Za dzień ogłoszenia wyników I etapu dla uczniów, których prace sprawdzane są w szkole, przyjmuje się 28 listopada 2016 roku. Dla uczniów, których prace sprawdzane są poza szkołą, za dzień ogłoszenia wyników I etapu przyjmuje się 7 grudnia 2016 roku.
  • Za dzień ogłoszenia wyników II etapu przyjmuje się dzień opublikowania na stronie internetowej http://logia.oeiizk.waw.pl listy uczniów zakwalifikowanych do III etapu, tj. 1 lutego 2017 roku.
  • Za dzień ogłoszenia wyników III etapu przyjmuje się dzień opublikowania na stronie internetowej http://logia.oeiizk.waw.pl listy tych uczestników Konkursu, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty Konkursu, tj. 24 marca 2017 roku.

§ 5. Zadania Wojewódzkiej Komisji Konkursu

 1. Wojewódzka Komisja Konkursu odpowiada za przeprowadzenie Konkursu, a w szczególności:
  1. odpowiada za poziom merytoryczny Konkursu, w tym:
   1. przygotowuje zadania na wszystkie etapy Konkursu; wybór zadań następuje w drodze głosowania zwykłą większością głosów; każdy z członków Wojewódzkiej Komisji Konkursu dysponuje jednym głosem,
   2. ustala wytyczne dotyczące sprawdzania i oceniania prac, w tym szczegółową punktację za każdy element rozwiązania,
   3. przygotowuje arkusze ocen oraz model oceniania,
   4. ocenia rozwiązania zadań drugiego i trzeciego etapu Konkursu w postaci listy z zakodowanymi danymi zawodników i liczbami uzyskanych przez nich punktów,
  2. sporządza listę uczestników zakwalifikowanych do III etapu,
  3. sporządza listę laureatów i finalistów Konkursu,
  4. opracowuje sprawozdanie z przebiegu Konkursu.
 2. Decyzje Wojewódzkiej Komisji Konkursu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursu.