Zadania drugiego etapu Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA 14

Zadanie 1 (Szyfr schodkowy).

Kolejnym literom alfabetu łacińskiego odpowiadają obrazki przedstawione na rysunkach poniżej:

Napisz dwuparametrową procedurę/funkcję szyfruj, której efektem wywołania jest rysunek odpowiadający słowu (pierwszemu parametrowi funkcji). Słowo składa się z małych liter alfabetu łacińskiego (od 2 do 20 znaków). Drugi parametr to liczba naturalna (od 2 do 20), oznaczająca wysokość tworzonych schodków. Rysunek powinien być na środku ekranu i mieć kształt schodków, jak w przykładach. Szerokość rysunku wynosi 760 lub wysokość wynosi 480.

Rysunki poniżej przedstawiają efekt wywołania:


w Logo – szyfruj "programowanie 3, w Pythonie – szyfruj("programowanie",3)

>

w Logo – szyfruj "dokumentygoogle 5, w Pythonie – szyfruj("dokumentygoogle",5)

Zadanie 2 (Pole robota).

Robot chodzi po płaszczyźnie, w każdym kroku przebywa jednostkową odległość w jednym z czterech podstawowych kierunków: góra, dół, prawo, bądź lewo, które oznaczone są, odpowiednio, literami g, d, p oraz l.

Napisz funkcję poler, której parametrem jest słowo określające trasę robota, a wynikiem – pole najmniejszego prostokąta, o pionowych i poziomych bokach, zawierającego całą trasę.

w Logo:
Wynikiem poler "ggdp jest 2,
Wynikiem poler "lllgpdddd jest 12,
w Pythonie:
Wynikiem poler("ggdp") jest 2,
Wynikiem poler("lllgpdddd") jest 12,

Zadanie 3 (Gwiazda).

Gwiazdowo ma promienistą strukturę ulic, co powoduje, że z każdej dzielnicy istnieje tylko jedna droga do Centrum. Każdy mieszkaniec zna drogę i koszt dojazdu ze swojej dzielnicy do Centrum. Są one zakodowane słowem składającym się z par złożonych z litery oznaczającej dzielnicę i cyfry określającej koszt przejazdu kolejnego odcinka. Na przykład, jeśli takim kodem jest D3E5J8, to odczytujemy, że łączny koszt dojazdu z D do Centrum to 3+5+8=16.

Napisz dwuparametrową funkcję kosp, której wynikiem jest minimalny koszt zorganizowania spotkania dwóch mieszkańców miasta (czyli łączny koszt ich dojazdu do określonej dzielnicy). Oba parametry są słowami, oznaczającymi drogę i koszt dojazdu do Centrum, odpowiednio, każdego z dwóch mieszkańców.

w Logo – wynikiem kosp "D3E5J8 "H3I2E4J6 jest 8,
w Pythonie - wynikiem kosp("D3E5J8","H3I2E4J6") jest 8.
(spotkanie poza Centrum),
w Logo – wynikiem kosp "A3T5U6 "B4G1Y4 jest 23,
w Pythonie - wynikiem kosp("A3T5U6","B4G1Y4") jest 23.
(spotkanie w Centrum).