Zadania pierwszego etapu Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA 14

Zadanie 1.

Napisz bezparametrową procedurę/funkcję BUKIET, po wywołaniu której na ekranie powstanie rysunek taki, jak poniżej. Długości boków dużych kolorowych rombów wynoszą 60, a małych – 15.

Poniżej przedstawiony jest efekt wywołania: w Logo – BUKIET, w Pythonie – BUKIET()

Zadanie 2.

Napisz dwuparametrową procedurę/funkcję WARSTWY, po wywołaniu której na środku ekranu powstanie rysunek składający się z tylu przylegających do siebie warstw kwadratów, ile wynosi wartość pierwszego parametru (od 1 do 25). Drugi parametr określa długość boku kwadratu stanowiącego dolną warstwę (od 100 do 200). Każda kolejna warstwa położona wyżej, zawiera o jeden kwadrat więcej. Szerokość każdej warstwy jest identyczna, kwadraty wewnątrz warstwy są tej samej wielkości, a lewe krawędzie poszczególnych warstw położone są na jednym odcinku.

Poniżej przedstawiony jest efekt wywołania:
w Logo – WARSTWY 4 200, w Pythonie – WARSTWY(4,200)
w Logo – WARSTWY 22 100, w Pythonie – WARSTWY(22,100)

        

Zadanie 3.

Napisz jednoparametrową procedurę/funkcję WARKOCZ, po wywołaniu której na środku ekranu powstanie rysunek plecionki takiej, jak te przedstawione poniżej. Wysokość rysunku wynosi 54. Parametr określa liczbę powtarzających się fragmentów warkocza i może przyjmować wartości od 1 do 7.

Poniżej przedstawiony jest efekt wywołania:


efekt wywołania: w Logo – WARKOCZ 1, w Pythonie – WARKOCZ(1)

efekt wywołania: w Logo – WARKOCZ 3, w Pythonie – WARKOCZ(3)

efekt wywołania: w Logo – WARKOCZ 4, w Pythonie – WARKOCZ(4)

Zadanie 4.

Napisz dwuparametrową funkcję PIRAMIDA, której wynikiem jest łączna długość odcinków tworzących piramidę. Pierwszy parametr określa liczbę poziomów piramidy, a drugi – długość boku każdego z kwadratów. Każdy z parametrów może przyjmować wartości od 1 do 1000.


piramida o 4 poziomach

piramida o 5 poziomach

Przykłady:

w Logo:
Wynikiem PIRAMIDA 4 30 jest 840.
Wynikiem PIRAMIDA 5 10 jest 400.
w Pythonie:
Wynikiem PIRAMIDA(4,30) jest 840.
Wynikiem PIRAMIDA(5,10) jest 400.