Zadania pierwszego etapu Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA 10

Zadanie 1.

Napisz procedurę WITRAŻ, która tworzy na środku ekranu witraż taki, jak na rysunku poniżej. Długość boku każdego kwadratu wynosi 30.

Zadanie 2.

Asia bardzo lubi wróżby. Często wróży za pomocą kwiatka. Wyrywając kolejno jego płatki liczy: "Zielona wstążka, czerwona wstążka, zielona wstążka…". Pewnego dnia zaczęła wróżyć korzystając z kwiatka przedstawionego na rysunku pomocniczym poniżej. Mama zawołała Asię na obiad przed zakończeniem wróżby. Napisz procedurę KWIAT :start :ile, rysującą kwiatek Asi z kilkoma urwanymi płatkami. Parametr :start mówi, od którego płatka Asia zaczęła wróżenie i może przyjmować wartości od 1 do 8. Parametr :ile określa liczbę płatków urwanych przez Asię i może przyjmować wartości od 0 do 7. Długość odcinka wspólnego dla dwóch sąsiednich płatków wynosi 60. Fragment łodyżki widoczny na rysunku pomocniczym ma długość 180, a listki dzielą go na pół.
Poniżej przedstawiony jest rysunek pomocniczy i efekt wywołania KWIAT 3 4.

  

Zadanie 3.

Napisz procedurę TRAPEZY :ileWarstw :ileWDolnej, która tworzy figurę składającą się z :ileWarstw warstw. W najniższej warstwie jest :ileWDolnej trapezów. Wysokość rysunku jest stała i wynosi 160. Parametry :ileWarstw:ileWDolnej mogą przyjmować wartości od 1 do 20, przy czym ich iloraz jest nie mniejszy niż 1 i nie większy niż 2. Puste miejsca pomiędzy trapezami (w kształcie trójkątów) są zamalowane. Środek ekranu leży w połowie wysokości i w połowie szerokości rysunku. Kolejne rysunki pokazują efekt wywołania TRAPEZY 3 5, TRAPEZY 4 4 i TRAPEZY 16 16


Zadanie 4.

Napisz procedurę DYWAN :x :y tworzącą dywany złożone z zielonych kwadratów na czerwonym tle. Parametry :x i :y określają liczbę kwadratów, odpowiednio, w poziomie oraz w pionie i mogą przyjmować wartości od 2 do 20. Dłuższy bok dywanu ma długość 400. Kwadrat w lewym dolnym rogu dywanu jest obrócony w prawo o 30 stopni.
Kolejne rysunki pokazują efekt wywołania DYWAN 2 2, DYWAN 2 4, DYWAN 5 2.