Zadania pierwszego etapu V Warszawskiego Konkursu Informatycznego
rok szkolny 1998/99

Zadanie 1.

Napisz procedurę bez parametrów o nazwie PARKIET, która narysuje na ekranie możliwie duży rysunek parkietu przedstawiony niżej:

Zadanie 2.

Napisz procedurę KLEPKA :n, która utworzy na środku ekranu możliwie duży rysunek mozaiki klepek. Parametr :n mówi o ilości elementów w środkowym rzędzie mozaiki. Może on przyjmować wartości od 1 do 10. Oto przykładowe wyniki wywołania procedury KLEPKA dla różnych wartości parametru :n równych 1, 4 oraz 5.

Zadanie 3.

Napisz procedurę z parametrem STOSIK :ileKart, która utworzy możliwie duży rysunek pliku kartek. Parametr :ileKart mówi ile kartek ma zostać narysowanych, może on się zmieniać w granicach od 1 do 30. Odległość między skrajnymi kartkami jest stała i równa długości boku kartki. Druga krawędź kartki jest rysowana kreską tej samej długości co krawędź przednia oraz jako nachylona do linii poziomej pod kątem 450. Rysunki przedstawiają wyniki wywołania: STOSIK 1, STOSIK 2STOSIK 20.

Zadanie 4.

Napisz procedurę WINDA :ilePięter :naKtórymJest :naKtórymMy, która da w wyniku jeden z czterech rysunków przedstawiających drzwi od windy:

  1. przez drzwi widać wnętrze windy,
  2. przez drzwi widać przeciwwagę,
  3. przez drzwi widać linę windy lub przeciwwagi,
  4. przez drzwi widać pustą ścianę.

Parametry oznaczają:
:ilePięter - ile pięter ma budynek (wartości od 1 do 20, uwaga: 1 oznacza dwie kondygnacje: parter i pierwsze piętro),
:naKtórymJest - na którym piętrze stoi winda (wartości od 0 do :ilePięter, 0 oznacza parter),
:naKtórymMy - na którym piętrze patrzymy na drzwi (wartości od 0 do :ilePięter, 0 oznacza parter).
Zakładamy, że jeśli winda jest na ostatnim piętrze, to przeciwwaga znajduje się na parterze i jest ona połączona z windą liną o stałej długości.
Oto schematyczne rysunki, ich wygląd może zostać zmieniony, ważne aby nie pozostawiały wątpliwości, z którym z przypadków mamy do czynienia.