Zadania drugiego etapu I Warszawskiego Konkursu Informatycznego
rok szkolny 1994/95

Zadanie 1.

Napisz procedurę ZAKODUJ :wyraz, której wywołanie koduje :wyraz według następującej reguły: litera a ma zostać zastąpiona przez literę z, litera b przez y, litera c przez x, ..., wreszcie litera z ma zostać zastąpiona przez literę a. Zakodowane mają być jedynie małe litery alfabetu łacińskiego, wszystkie inne znaki (w tym polskie litery mają zostać wypisane bez zmian. Oto przykładowe wyniki:

ZAKODUJ "abrakadabra powinno wypisać na ekranie słowo zyizpzwzyiz
ZAKODUJ "AlaMaKota powinno wypisać na ekranie słowo AozMzklgz

Zadanie 2.

Napisz procedurę ILEPAR :liczba, która wypisze, ile razy w liczbie podanej jako parametr występują pary takich samych sąsiednich cyfr (np. w liczbie 2112 taka parą jest jedynie sekwencja dwóch kolejnych jedynek). Oto przykładowe wyniki:

ILEPAR 6387644 powinno wypisać na ekranie 1
ILEPAR 212777 powinno wypisać na ekranie 2
ILEPAR 33455 powinno wypisać na ekranie 2
ILEPAR 3237 powinno wypisać na ekranie 0

Zadanie 3.

Napisz procedurę LAS rysującą "losowy" las. Las powinien składać się z losowej liczby drzew i poziomego podłoża. Drzew powinno być co najmniej cztery, ale nie więcej niż osiem. Każde drzewo powinno mieć pionowy pień o wysokości stanowiącej od jednej czwartej do trzech czwartych wysokości ekranu. Od pnia, symetrycznie po obu jego stronach (parami), w górę pod kątem 45o, powinny wyrastać gałęzie będące odcinkami. Liczba par gałęzi powinna być losowa, ale nie mniejsza niż pięć i nie większa niż dziesięć. Długość gałęzi w danej parze powinna być taka sama, choć różne pary gałęzi mogą mieć różne długości. Długość gałęzi powinna być losowa, nie dopuszczamy gałęzi o długości zero. Najniższa para gałęzi nie może wyrastać na poziomie podłoża, ponad najwyższą parą gałęzi powinien wystawać czubek drzewa. Żadne dwa drzewa nie mogą "nachodzić na siebie", mogą co najwyżej stykać się końcami gałęzi. Odległość pomiędzy pniami dwóch kolejnych drzew powinna być jednakowa. Rysunek powinien wykorzystywać całą szerokość ekranu.
Procedura LAS mogłaby stworzyć taki oto rysunek: